LA4702 MLA STUDIO: CITY The Cultural Landscape of Whampoa. Tutor: Jessica Cook (Assistant professor, NUS) 2017
Authors of work: Sun Hao Jen Ashley, Yan Ran, Dai Junwei, Amanda Jennifer Chandra, Bai Zhuhui, Wu Yitong, Biying Zhao Bella
LA5702 MLA STUDIO: REGION Shezidao- From Contested Terrain to Wise Urbanism. Tutor: Liao Kuei-Hsien (Visiting Fellow, NUS) 2017
Authors of work: Chang Mei Fen Pearlyn, Chen Jumin, Chen Wei, Liu Yuehua, Pang Yu Rong, Pu Wenjun, Qian Xuanyu, Su Yuting, Tan Wenbin, Wang Yuqian, Zhang Qingqing
LA 5701: MLA STUDIO: Intensification_Multiplicity of Landscape Layers. Tutors: Leonard Ng, Ryan Shubin, Kenya Endo (Ramboll) 2016
Authors of work: Wang Yuqian, Pang Yu Rong, Su Yuting, Jacob Kuhn, Tan Wenbin, Pu Wenjun, Liu Yuehua, Chen Wei, Chen Jumin , Qian Xuanyu
LA 4701 MLA STUDIO: CITY Tagore Forest Landscape Scenarios _ Landscape architectural approaches for a housing development in a tropical city. Tutor: Hwang Yun Hye (NUS) 2016
Authors of work: Sun Hao Jen Ashley, Yan Ran, Dai Junwei, Amanda Jennifer Chandra, Bai Zhuhui, Wu Yitong
LA 5701 MLA STUDIO: REGION Redevelopment of the Gangaur Ghat, Udaipur, India. Tutor: Herbert Dreiseitl (Ramboll) 2016.
Authors of work: Anushree Agawal, Chen Anzhou, Cheok Zhi Ning, Deepika Amonkar, Cherlyn Lim Li Xuan, Sun Yunzi, Tao Yibei, Poh Qiying, Tan Li Wen Ashley
LA 4702 MLA STUDIO: QUARTER LANDSCAPE OF NECESSITY 04_ Landscape Architectural Approaches For An Urbanizing Agricultural Region. Tutors: Hwang Yun Hye and Feng Yuanqiu (NUS) 2016
Authors of work: Chang Mei Fen Pearlyn, Chen Wei, Liu Yu, Pu Wenjun, Tan Wenbin, Wang Yuqian, Zhang Qingqing
LA 5701 MLA STUDIO: COUNTRY THE BEACH_ Infrastructure for paradise. Tutor: J├Ârg Rekittke (NUS) 2015
Authors of work: Anushree Agawal, Chen Anzhou, Cheok Zhi Ning, Deepika Amonkar, Cherlyn Lim Li Xuan, Sun Yunzi, Tao Yibei, Poh Qiying, Tan Li Wen Ashley
LA 4701 MLA STUDIO: CITY FOREST ESTATE, TENGAH_ Landscape Architectural Tactics for a High-Density Tropical City. Tutors: Hwang Yun Hye and Feng Yuanqiu (NUS) 2015
Authors of work: Chang Mei Fen Pearlyn, Chen Wei, Pu Wenjun, Qian Xuanyu, Su Yuting, Tan Wenbin, Zhang Qingqing, Chia Ming Kuang, Wang ChaoChao, Wu Yu-Chen