LA5702 MLA STUDIO: REGION, Operational and Functional Landscapes of Baoshan District. Tutor: Yun Hye Hwang (NUS) AY2017/18
Authors of work: Amanda Jennifer Chandra, Bai Zhuhui, Dai Junwei, Sun Hao Jen Ashley, Wu Yitong, Yan Ran
LA4701 MLA STUDIO: QUARTER, Re-imaging Sungei Pandan Landscape. Tutor: Yun Hye Hwang (NUS) AY2017/18
Authors of work: Fan Lei Helen, Gao Chen Chen, Kong Lingchang, Kuan Wai Tuck Victor, Lam Si Yun Swan Liu Xiaolei, Nur Azilla Bte Nazli, Wang Hanfeng, Wang Zhe, Xu Linxin, Xu Yuexin Yao Haomu, Yong Keng-Whye, Raymond
LA4702 MLA STUDIO: CITY The Cultural Landscape of Whampoa. Tutor: Jessica Cook (Assistant professor, NUS) 2017
Authors of work: Sun Hao Jen Ashley, Yan Ran, Dai Junwei, Amanda Jennifer Chandra, Bai Zhuhui, Wu Yitong, Biying Zhao Bella
LA5702 MLA STUDIO: REGION Shezidao- From Contested Terrain to Wise Urbanism. Tutor: Liao Kuei-Hsien (Visiting Fellow, NUS) 2017
Authors of work: Chang Mei Fen Pearlyn, Chen Jumin, Chen Wei, Liu Yuehua, Pang Yu Rong, Pu Wenjun, Qian Xuanyu, Su Yuting, Tan Wenbin, Wang Yuqian, Zhang Qingqing
LA 5701: MLA STUDIO: Intensification_Multiplicity of Landscape Layers. Tutors: Leonard Ng, Ryan Shubin, Kenya Endo (Ramboll) 2016
Authors of work: Wang Yuqian, Pang Yu Rong, Su Yuting, Jacob Kuhn, Tan Wenbin, Pu Wenjun, Liu Yuehua, Chen Wei, Chen Jumin , Qian Xuanyu
LA 4701 MLA STUDIO: CITY Tagore Forest Landscape Scenarios _ Landscape architectural approaches for a housing development in a tropical city. Tutor: Hwang Yun Hye (NUS) 2016
Authors of work: Sun Hao Jen Ashley, Yan Ran, Dai Junwei, Amanda Jennifer Chandra, Bai Zhuhui, Wu Yitong
LA 5701 MLA STUDIO: REGION Redevelopment of the Gangaur Ghat, Udaipur, India. Tutor: Herbert Dreiseitl (Ramboll) 2016.
Authors of work: Anushree Agawal, Chen Anzhou, Cheok Zhi Ning, Deepika Amonkar, Cherlyn Lim Li Xuan, Sun Yunzi, Tao Yibei, Poh Qiying, Tan Li Wen Ashley
LA 4702 MLA STUDIO: QUARTER LANDSCAPE OF NECESSITY 04_ Landscape Architectural Approaches For An Urbanizing Agricultural Region. Tutors: Hwang Yun Hye and Feng Yuanqiu (NUS) 2016
Authors of work: Chang Mei Fen Pearlyn, Chen Wei, Liu Yu, Pu Wenjun, Tan Wenbin, Wang Yuqian, Zhang Qingqing
LA 5701 MLA STUDIO: COUNTRY THE BEACH_ Infrastructure for paradise. Tutor: Jörg Rekittke (NUS) 2015
Authors of work: Anushree Agawal, Chen Anzhou, Cheok Zhi Ning, Deepika Amonkar, Cherlyn Lim Li Xuan, Sun Yunzi, Tao Yibei, Poh Qiying, Tan Li Wen Ashley
LA 4701 MLA STUDIO: CITY FOREST ESTATE, TENGAH_ Landscape Architectural Tactics for a High-Density Tropical City. Tutors: Hwang Yun Hye and Feng Yuanqiu (NUS) 2015
Authors of work: Chang Mei Fen Pearlyn, Chen Wei, Pu Wenjun, Qian Xuanyu, Su Yuting, Tan Wenbin, Zhang Qingqing, Chia Ming Kuang, Wang ChaoChao, Wu Yu-Chen